งานประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการ การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม รณรงค์ไถกลบตอซัง ปีงบประมาณ 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม...

คณะสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม...

พด.ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามงาน ก่อสร้างโครงการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ในทุ่งกุลาร้องไห้

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารกรมพัฒนาที่ดิน

เอกสารวิชาการ / เผยแพร่

ดาวน์โหลด เอกสารเผยแพร่

ลำดับที่รายละเอียดวันที่เผยแพร่ดาวน์โหลด
1 เเบบฟอร์มการของเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 26 พฤศจิกายน 2562
2 โปสเตอร์ 3 ปัจจัย 4 มาตรการ 5 ขั้นตอน เพื่อรับมือ ภัยเเล้ง กรมพัฒนาที่ดิน 30 มกราคม 2563
3 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.1 17 มีนาคม 2563
4 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.2 17 มีนาคม 2563
5 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.3 17 มีนาคม 2563
6 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.6 17 มีนาคม 2563
7 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.7 17 มีนาคม 2563

Info พืชเศรษฐกิจ A4

ขอบเขตรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ฝ่ายวิชาการที่ 1
sect 1
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเมืองยโสธร / อำเภอทรายมูล
ฝ่ายวิชาการที่ 2
sect 2
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง
ฝ่ายวิชาการที่ 3
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ
ฝ่ายวิชาการที่ 4
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเลิงนกทา
ฝ่ายวิชาการที่ 5
sect 5
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ฝ่ายวิชาการที่ 6
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว

วีดีโอ องค์ความรู้

button youtube