ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที

ขอบเขตการปกครองยโสธร
01-ขอบเขตการปกครองจังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
โรงงานยโสธร
02-โรงงานยโสธร
 
ดาวน์โหลด
แหล่งน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำบาดาล) ยโสธธร
03-แหล่งน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำบาดาล)_ยโสธร
 
ดาวน์โหลด
แหล่งน้ำผิวดินจังหวัดยโสธร
04-แหล่งน้ำผิวดินจังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด
การใช้ที่ดินยโสธร
05-การใช้ที่ดินจังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
ดิน ยโสธร
06-ดินปัญหา จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด

 

พื้นที่เพาะปลูกข้าว
07-พื้นที่นาข้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
พืชเศรษฐกิจยโสธร
08-พืชเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
มันยโสธร
09-พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด

 

ยางยโสธร
10-พื้นที่ปลูกยางพารา ในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
อ้อยยโสธร
11-พื้นที่ปลูกอ้อย ในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด