ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที

ขอบเขตการปกครองยโสธร
01-ขอบเขตการปกครองจังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
โรงงานยโสธร
02-โรงงานยโสธร
 
ดาวน์โหลด
แหล่งน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำบาดาล) ยโสธธร
03-แหล่งน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำบาดาล)_ยโสธร
 
ดาวน์โหลด
แหล่งน้ำผิวดินจังหวัดยโสธร
04-แหล่งน้ำผิวดินจังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด
การใช้ที่ดินยโสธร
05-การใช้ที่ดินจังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
ดิน ยโสธร
06-ดินปัญหา จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด

 

พื้นที่เพาะปลูกข้าว
07-พื้นที่นาข้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
พืชเศรษฐกิจยโสธร
08-พืชเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
มันยโสธร
09-พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด

 

ยางยโสธร
10-พื้นที่ปลูกยางพารา ในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
อ้อยยโสธร
11-พื้นที่ปลูกอ้อย ในชั้นความเหมาะสมต่างๆ จังหวัดยโสธร
 
ดาวน์โหลด
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร ปีงบประมาณ 2566 บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 2,14 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป้าหมาย 320 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 Downloads
596.48 KB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน (เขตพัฒนาที่ดิน) ปีงบประมาณ 2566 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1,2 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป้ามาย 380 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 Downloads
592.09 KB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน (เขตพัฒนาที่ดิน)ปีงบประมาณ 2566 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไข่ขาว หมู่ที่ 13 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป้ามาย 340 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 Downloads
593.33 KB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน (เขตพัฒนาที่ดิน) ปีงบประมาณ 2566 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป้าหมาย 338 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 Downloads
324.65 KB