1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร

1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร

            1.3.1    การปกครอง
                  
1) การปกครองท้องที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่น

                         
ตารางแสดงจำนวนตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562

ที่

อำเภอ

จำนวน

ตำบล

หมู่บ้าน

อบจ.

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

อบต.

1

เมืองยโสธร

17

190

1

-

1

5

12

2

เลิงนกทา

10

145

-

-

-

9

3

3

คำเขื่อนแก้ว

13

115

-

-

-

2

12

4

มหาชนะชัย

10

103

-

-

-

1

10

5

กุดชุม

9

128

-

-

-

1

9

6

ป่าติ้ว

5

57

-

-

-

1

5

7

ค้อวัง

4

45

-

-

-

1

4

8

ทรายมูล

5

54

-

-

-

2

4

9

ไทยเจริญ

5

48

-

-

-

1

4

 

รวม

78

885

1

-

1

23

63

      ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร

                     1.1) การปกครองท้องที่ จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง โดยมี 78 ตำบล และ 885 หมู่บ้าน โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จำนวน 23 ชุมชน
                    1.2) การปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ จำนวน 88 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 63 แห่ง
                    1.3.2 ประชากร ในปี 2562 จังหวัดยโสธรมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 537,411 คน เป็นชาย 268,779 คน คิดเป็นร้อยละ 50.01 เป็นหญิง 268,632 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97 ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 129.13 คน ต่อตารางกิโลเมตร
                                          ตารางแสดงประชากรจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2557-2562

พ.ศ.

เพศชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

2557

271,163

269,048

540,211

2558

271,109

269,073

540,182

2559

 270,748

269,067

539,815

2560

270,412

269,130

539,542

2561

269,705

269,024

538,729

2562

268,779

268,632

537,411

                                          ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตารางแสดงจำนวนประชากรจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2560-2562 และความหนาแน่น รายอำเภอ


อำเภอ

2560

2561

2562

ชาย

หญิง

รวม

ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)

ชาย

หญิง

รวม

ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)

ชาย

 

หญิง

รวม

ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)

เมืองยโสธร

64,949

64,564

129,513

220.0

64,889

64,535

129,424

223.8

54,535

53,910

108,445

187

เลิงนกทา

48,371

48,509

96,880

102.8

48,328

48,556

96,884

102.8

44,919

45,068

89,987

95

คำเขื่อนแก้ว

33,562

33,256

66,818

104.7

33,426

33,192

66,618

104.4

31,330

31,087

62,417

116

มหาชนะชัย

28,666

28,510

57,176

125.6

28,477

28,427

56,904

125.0

26,067

25,888

51,955

114

กุดชุม

33,569

33,053

66,622

122.5

33,505

33,027

66,532

122.3

31,109

30,505

61,614

113

ป่าติ้ว

17,723

17,608

35,331

114.7

17,651

17,627

35,278

114.5

16,101

16,092

32,193

104

ค้อวัง

12,699

12,843

25,542

170.3

12,629

12,819

25,448

169.7

10,337

10,465

20,802

138

ทรายมูล

15,540

15,529

31,069

114.0

15,476

15,566

31,042

113.8

12,361

12,272

24,633

90

ไทยเจริญ

15,333

15,258

30,591

112.4

15,324

15,275

30,599

112.4

15,275

15,294

30,569

112

รวม

270,412

269,130

539,542

130.0

269,705

269,024

538,729

129.5

242,034

240,581

492,615

118

    ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

              1.3.3 จำนวนบ้านจากทะเบียนบ้าน  จังหวัดยโสธรมีจำนวนบ้านจากทะเบียนบ้านใน
ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 172,417 ราย โดยข้อมูลจากปี พ.ศ. 2557-2562 จำนวนบ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                                             ตารางแสดงจำนวนบ้านจากทะเบียนบ้าน ปี พ.ศ. 2557- 2562

พ.ศ.

2557

2558

2559

2560

2561

2562

 จำนวนบ้าน

159,693

162,578

164,955

167,346

169,918

172,417

                        ที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 กรมการปกครอง

            

            1.3.4 การบริหารราชการจังหวัด จังหวัดยโสธรมีการบริหารราชการในจังหวัดประกอบด้วย
      1) ราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จำนวน 34 หน่วยงาน มีจำนวนข้าราชการ จำนวน 2,363 คน และลูกจ้าง จำนวน 218 คน (21 ส่วนราชการ)
      2) ราชการบริหารส่วนกลาง ระดับจังหวัด ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด จำนวน 37 หน่วยงาน
     3) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 88 แห่ง แยกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่งเทศบาลตำบล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 63 แห่ง 
    4) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 หน่วยงาน
    5) องค์ภายใต้รัฐธรรมนูญ จำนวน 8 หน่วยงาน จังหวัดยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะเพื่อพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสรชมรม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆซึ่งองค์กรที่เด่นชัด และมีบทบาท เช่น เหล่ากาชาดจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด มูลนิธิรวมสามัคคี และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ที่เป็นองค์กรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อาทิกลุ่มเกษตรอินทรีย์