งานประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

คณะสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564
วันที่ 24 มกราคม 2565 นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564 แปลงนาย ทองพูล คุณสุทธิ์ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยขุดสระขนาด 2,100 ลบ.ม.และมีการบริหารจัดการน้ำในการทำการเกษตร ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความยั่งยืน มีรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ ต่อไป.

ข่าวสารกรมพัฒนาที่ดิน

เอกสารวิชาการ / เผยแพร่

ดาวน์โหลด เอกสารเผยแพร่

ลำดับที่รายละเอียดวันที่เผยแพร่ดาวน์โหลด
1 เเบบฟอร์มการของเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 26 พฤศจิกายน 2562
2 โปสเตอร์ 3 ปัจจัย 4 มาตรการ 5 ขั้นตอน เพื่อรับมือ ภัยเเล้ง กรมพัฒนาที่ดิน 30 มกราคม 2563
3 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.1 17 มีนาคม 2563
4 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.2 17 มีนาคม 2563
5 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.3 17 มีนาคม 2563
6 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.6 17 มีนาคม 2563
7 โปสเตอร์ สารเร่ง พด.7 17 มีนาคม 2563

Info พืชเศรษฐกิจ A4

ขอบเขตรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ฝ่ายวิชาการที่ 1
sect 1
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเมืองยโสธร / อำเภอทรายมูล
ฝ่ายวิชาการที่ 2
sect 2
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง
ฝ่ายวิชาการที่ 3
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ
ฝ่ายวิชาการที่ 4
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเลิงนกทา
ฝ่ายวิชาการที่ 5
sect 5
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ฝ่ายวิชาการที่ 6
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว

วีดีโอ องค์ความรู้

button youtube